شفت دنده 1 و2

شاخه موتور و گیربکس
قیمت 2,300,000 تومان
تعداد +-

توضیحات مختصر

گرند ویتارا
اصلی گیربکس دستی

انصراف